Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Fundacji Tośka i Przyjaciele

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTYTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH KORPUSU SOLIDARNOŚCI – RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA I ROZWOJU

WOLONTARIATU SYSTEMATYCZNEGO NA LATA 2018-2030

Projekt pt: „Wolontariat w kolorowych skarpetkach ma moc!” uzyskał dofinansowanie ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie to przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”, edycja 2023.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 345 750 zł, a całkowita wartość zadania to 352 500 zł.

Krótki opis zadania:
Zadanie ma na celu wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego w Fundacji Tośka i Przyjaciele przez zatrudnienie koordynatora wolontariatu, organizację szkoleń i wydarzeń integracyjnych dla wolontariuszy oraz umożliwienie im ubiegania się o minigranty na realizację własnych inicjatyw społecznych. Dzięki realizacji zadania, Fundacja Tośka i Przyjaciele może nie tylko wspierać dotychczas zaangażowanych wolontariuszy, ale także pozyskać nowe osoby, które przyczynią się do rozwoju organizacji. Oczekiwanym rezultatem projektu jest integracja wolontariuszy oraz rozwój wolontariatu systematycznego w Fundacji.