STATUT FUNDACJI TOŚKA I PRZYJACIELE

Fundacji wspierającej akceptację i integrację osób niepełnosprawnych

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA TOŚKA I PRZYJACIELE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kingę Franczyk, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym numer 81/2019 sporządzonym przez notariusza Iwonę Samorzewską, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§2

1. Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.
2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister ds. Rodziny i Polityki Społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celami Fundacji są:
1. Działalność w zakresie propagowania akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
2. Działalność w zakresie szerzenia świadomości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat niepełnosprawności.
3. Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze swoimi rówieśnikami.
4. Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych.
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne, ich rodzice czy opiekunowie.
6. Wspieranie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
7. Działalność charytatywna.
8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 i 138).
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Działalność na rzecz kultury i sztuki.
15. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
16. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.
17. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
18. Działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz na rzecz integracji europejskiej jak również rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
19. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i społecznych.
b) Organizowanie sympozjów i konferencji.
c) Organizowanie festiwali kulturalnych, koncertów i innych działań artystycznych.
d) Przygotowanie publikacji i działalność wydawniczą.
e) Organizowanie wyjazdów turystycznych integracyjnych i rehabilitacyjnych.
f) Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
g) Organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
h) Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi w zakresie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych.
i) Współpraca z ośrodkami zdrowia (np. szpitalami położniczymi, oddziałami dziecięcymi)
j) Organizowanie zbiórek charytatywnych, imprez np. sportowych, kulturalnych z udziałem wolontariuszy.
k) Nawiązywanie kontaktów z fundacjami zagranicznymi, współpraca z zagranicznymi grupami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i/lub rodziców i opiekunów osób
niepełnosprawnych.
l) Tworzenie miejsc pracy/wspieranie w szukaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
m) Nawiązywanie współpracy ze specjalistami w różnych dziedzinach (prawo, medycyna i inne) w zakresie doradztwa dla osób niepełnosprawnych, rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
n) Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych z zakresu ekologii i innych, wspierających rozwój osób niepełnosprawnych.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
58.11.Z wydawanie książek
58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z wydawanie gazet
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.12.Z działalność portali internetowych
70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z badani naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z działalność fotograficzna
78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.10.Z placówki wychowania przedszkolnego
85.20.Z szkoły podstawowe
85.32.A technika
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z działalność wspomagająca edukację
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.20.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.90.Z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.12.Z działalność klubów sportowych
93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z działalność organizacji profesjonalnych

3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
58.11.Z wydawanie książek
58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z wydawanie gazet
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.12.Z działalność portali internetowych
70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z badani naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z działalność fotograficzna
78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.10.Z placówki wychowania przedszkolnego
85.20.Z szkoły podstawowe
85.32.A technika
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z działalność wspomagająca edukację
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.20.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.90.Z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.12.Z działalność klubów sportowych
93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z działalność organizacji profesjonalnych

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet
47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.11.Z wydawanie książek
58.13.Z wydawanie gazet
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.12.Z działalność portali internetowych
70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z badani naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z działalność agencji reklamowych
73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z działalność fotograficzna

Majątek i dochody Fundacji

§8

Fundacja na prowadzenie działalności przeznacza następujące środki:
1. 1000 zł na działalność gospodarczą.
2. 1100 zł na działalność statutową z czego 150 zł stanowi fundusz założycielski a 950 zł pozostałe środki zgromadzone w trakcie działalności.
§9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku Fundacji,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Zabrania się:
a) Wykorzystywania majątku Fundacji do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów lub pracowników lub osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej bliskimi.
b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
lub donatorów.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji
§12

Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji,
– Rada Fundacji.

§13
1. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
2. Skład Zarządu powoływany jest przez Fundatorów.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji. W takiej sytuacji Fundator może uzupełnić skład Zarządu.

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 osób , w tym z Prezesa i Wiceprezesa/Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu jest ustalana na czas nieokreślony.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§15
1. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum połowy składu, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje Prezes.

§16
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru.
2. Rada Fundacji skała się z co najmniej 2 członków.
3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
– kontrola bieżącej działalności Fundacji w tym pracy Zarządu
– zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 17

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
3. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum dwóch osób.

Sposób reprezentacji

§18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 10 000 zł. Powyżej kwoty 10 000 zł oświadczenia w sprawach majątkowych muszą składać Prezes i Wiceprezes Fundacji.

Postanowienia końcowe

§19

Zmian w statucie Fundacji może dokonać Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§20

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Fundator.

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

 
 – o fundacji
 – ludzie fundacji
 – cele fundacji
 – statut
 – sprawozdania
 – partnerzy